Ефективни решения за индустриални приложения до 120 MW топлина и 120 t пара/час.

  • Парни котли
  • Котли за прегрята вода
  • Котли на отпадна топлина
  • Инсталации на биомаса
  • Биогаз инсталации: мокра и суха ферментация
  • Обработка на биогаз и отдаване на газоснабдителната мрежа

Продуктова програма

Ефективни решения за индустриални приложения до 120 MW топлина и 120 t пара/час

Hochdruckkessel zur Dampferzeugung

Парни котли високо налягане

Ефективни решения до 120 t пара/час

продуктова програма
Hochdruckkessel zur Heißwassererzeugung

Котли за прегрята вода

Ефективни решения до 120 MW

продуктова програма
Hochdruckkessel zur Nutzung von Prozesswärme und Abluftwärme

Котли на отпадна топлина

Оползотворяване на отпадна топлина

продуктова програма

Effiziente und umweltschonende Erzeugung von Biomethan

Обработка на биогаз

Обработка на биогаз и отдаване на газопреносната мрежа

Biogasanlagen für die nachhaltige Energieversorgung mit Biomasse

Биогаз инсталации

Суха и мокра ферментация

Anlagen zur Erzeugung von Energie aus Biomasse

Инсталации на биомаса

Надеждни, сигурни, икономични

продуктова програма

Детайлна информация за продуктовата програма за биогаз инсталации както и услуги в тази област може да намерите на нашите интернет страници

> www.schmack-biogas.com

> www.carbotech.info