Спечелете с тези предимства

  • Рентабилно управление на отпадъците вместо скъпото изхвърляне и депониране
  • Допълнителни приходи за общини, предприятия за компостиране и хранително-вкусовата промишленост
  • Местни и евтини изходни материали с висока енергийна стойност, неазвисими от колебанията на цените при суровините
  • Минимални изисквания към изходния материал; нечувствителен метод
  • Минимални разходи по подръжка на инсталацията от страна на ползвателя


Остойностяване вместо изхвърляне

Повсеместното събиране на биологични отпадъци предлага огромен потенциал, който при биогаз инсталациите с минимални разходи може да се превърне в ценна енергия.

Техниката на BIOFerm дава възможност за производството на първична енергия от биологични отпадъци и зелена компостирана маса. Производството на енергия от биогаз е щадящо околната среда, използва възобновяеми ресурси и има неутрален CO2-баланс. Има много малки изисквания за изходните материали.

Подходящи материали са насипни, органични твърди вещества, като например биологични отпадъци, зелени треви и тор с високо съдържание на суха субстанция. При това не е нобходимо предварително отделяне на примесни материали или предварително третиране на биомасата.

Остатъчните от феремнтацията вещества са изключително ценен продукт: могат да се използват като органичен тор в селското стопанство или да се компостират допълнително и да се използват за облагородяване на почвата.


Всичко от едно място

Биогаз инсталациите работят само тогава ефективно и икономично, когато техниката и микробиологията са оптимално съвместими. За това Viessmann заедно със своите биогаз-специалисти от Schmack следва принципа „Всичко от едно място“.

Като един от водещите немски доставчици на биогаз инсталации ние сме един от малкото доставчици на цялостни решения в нашия бранш, защото освен инсталациите на биогаз ние предлагаме и услуги в областта на проектирането и развитието, както и сервизни услуги.

 

Биогаз инсталация | Суха ферментация

Biogasanlage | Trockenfermentation

Bioferm.jpg

Суха ферментация

детайлна информация за продуктовата програма на

www.schmack-biogas.com