Енергийна политика

Енергийната политика определя следните правила за всички служители на Viessmann Group, базирайки се на фирмените правила на Viessmann.

Енергийна цел

С тази енергийна политика Групата Viessmann се задължава потреблението нa енергия и с това емисиите CO2 да бъдат все повече намалявани. Тава се реализира на базата на стратегическите цели. Най-високото ниво в управлението на всяко дружество от Групата поставя годишно тези цели, съобразявайки се с главните цели на Групата. Основа при дефинирането на целите са данните от потребителите за отминал период с аспект устойчивост и икономичност.

Непрекъснато подобрение на енергийните постижения

Ние се стремим за непрекъснато подобрение на енергийните постижения. При това спазването на законовите изисквания е минималната предпоставка.

Устойчивост

Решения от гледна точка на енергията се вземат и под аспектите на устойчивостта. Правят се където е възможно и наблюдения на цикъла на живот.

Служители

За реализирането на енергийната политика е необходимо действието на всички служители. Служителите на фирмите от Групата се информират обстойно по енергийните въпроси и се приобщават към програмата за управление на енергията.

Обхват, ресурси

Енергийните цели на компанията се отнасят по равно към всички сфери на фирмата, всички дейности и методи.
Най-високо стоящото управленческо звено на Групата Viessmann предоставя всички ресурси и информация, необходими за реализирането на енергийната политика и постигането на стратегическите и оперативни цели.

Общественост

Обществеността се информира редовно за енергийните аспекти, разхода на енергия и програмата за управление на енергията в Групата Viessmann.

Емисии

В Групата Viessmann се дефинират и обвързаните към енергийните цели емисионни цели. Намаляването на емисиите се постига чрез непрекъснато повишаване на енергийната ефективност и увеличаването на дела на възобновяемите енергии.

Контрол

Спазването на енергийната политика се контролира и оценява редовно от най-високо стоящото управленческо звено на Групатa Viessmann.

Енергиен мониторинг

Разходът на енергия при фирмите от Групата се измерва и контролира непрекъснато. Важни енергийни аспекти се дефинират, проверяват и обсъждат.