Мениджмънт за опазване на околната среда

Като семейно предпирятие вече трето поколение и водещ международен производител на отоплителна техника Viessmann декларира своята отговорност и ангажираност не само към обществото днес, но и към сигурността на бъдещите поколения. Постоянното подобряване на мерките за съхранение на ресурси и опазване на околната среда във всяка сфера от дейността ни е съществена част от корпоративната философия на Viessmann.  


emas.jpg

Утвърждаване на мениджмънт за опазване на околната среда

От десетилетия ние развиваме концепцията за интергираните методи за опазване на околната среда в цялата верига на производството. Интегрираното опазване на околната среда в процесите и производтсвото е с абсолютен приоритет пред последващо отстраняване на вече нанесени вреди. Нашият дългогодишен мениджмънт за опазване на околната среда организира и контролира прилагането на политиката за околната среда.

Постоянно се проверява постигането на поставените цели във връзка опазване на околната среда. Всички Viessmann представителства и търговски филиали в Германия са сертифицирани по DIN EN ISO 14001. Като първо предприятие в отоплителния бранш и второ в Германия Viessmann Werke са сертифицирани според EMAS още от 1995 година.


Енергийно ефектвни и щадящи околната среда продукти

В цялата верига на създаването на продукта важи принципът за опазване на околната среда. Още в конструктивната фаза внимаваме да се използват щадящи суровини в производството. При експлоатацията на продуктите ни те се отличават с висок коефициент на ефективност и дълъг живот. След дългогодишна употреба материалите за нашите продукти могат да бъдат идентифицирани и рециклирани за повторна употреба.

За технологичните си иновации и ангажираността си към околната среда компанията Viessmann е многократно награждавана, като с "Европейската награда за околна среда" и като "Светлина" на алианца за околна среда в Хесен. Viessmann получава и наградата на немската енергийна агенция (dena) "Energy Efficiency Award" за реализираната централа за обратно извличане на топлина в рамките на проекта "Ефективност плюс".
 

auszeichnungen.jpg

nachhaltigkeitspreis.jpg

Проектът "Ефективност плюс"

В центъра на настоящата програма е проектът "Ефективност плюс", който се основава на цялостна концепция за опазване на климата, ефективно използване на ресурсите и обществена отговорност. По този начин ние не само увеличаваме ефективността на работниците и оползотворяването на материалите, но подобряваме и енергийната ефективност от страна и на потребителя. В резултат на това биват спестени 40% от енергийното потребление и емисиите CO2 се намаляват с една трета.

През 2009 година компанията е отличена с немската награда за "Най-устойчиво производство в Германия на 2009", през 2011 година с немската награда за "Най-устойчива марка в Германия на 2011" и през 2013 с наградата за „Пример за ефективност на ресурсите“.

nabu.png

Чрез договора с немската Федерация за опазване на околната среда(NABU) ние доказваме нашите дългосрочни цели за опазване на природата.