Производствената система Viessmann

Производствената система Viessmann (ViPS) е задължителна за всички предприятия от Групата и описва начинът, по който трябва да се произвеждат продуктите, как трябва да се огранизират, имплементират, контролират и подобряват процесите на производство.

Тя съдържа целите, принципите, методите и начините на организиране на производството, базирани върху идеята за непрекъснато подобрение и синхронизиране на процесите.

 

Производствени принципи

Стандартизиране / Визуализиране / Ред и чистота


Ние гарантираме, че процесите се изпълняват по установените норми и правила. Освен това производствените процеси са организирани по такъв начин, че дори най-малкото отклониение се забелязва веднага. Така се избягват излишни разходи на материали и се повишава производителността.
 

Служители

Квалификация / Обучение / Сигурност на работното място


Високата квалификация на служителите е една от предпоставките да могат да се прилагат успешно принципите на производство. Допълнителните квалификации повишават удовлетворението на служителите от работата. Именно затова нашата Академия предлага разнообразни програми за усъвършенстване на уменията.
 

Синхронизирани процеси

Продукция в съответствие с търсенето / Птроизводство в такт / Логистика / Контрол на производството


Ние произвеждаме точно това, от което клиентът има нужда. Това важи не само за клиентските поръчки, но и за нашите вътрешни процеси, насочени към изграждането на добри взаимоотношения с клиентите и доставчиците.
 

Ефективни системи

Производствено ориентирани работни средства


За да можем да произвеждаме продукти с конкурентни цени, ние трябва да използваме производствените ни мощности ефективно и да избягваме продължително спиране на машините. За целта се използва концепция на базата на Total Productive Manufacturing.
 

Безгрешни процеси и продукти

Избягване на грешките / Докладване на грешките / Отстраняване на грешките / Одитиране


"Най-важно е качеството" е мотото на всички служители. При продуктите и процесите се цели избягване на грешките. Само по този начин ние можем да осигурим на нашите клиенти продукти с високо качество.
 

Мениджмънт на производството

Shopfloor Management


Ние гарантираме, че на мястото на създаването на продуктите квалифицираните работници спазват предписаните норми и технологии на производство. Това се подпомага и от системата Kaizen за непрекъснато подобрение на процеса.

nachhaltigkeitspreis.jpg
Най-устойчиво производство 2009

Отличие