Устойчивост

Като семейно предпирятие вече трето поколение Viessmann декларира своята отговорност и ангажираност не само към обществото днес, но и към сигурността на бъдещите поколения. Постоянното подобряване на мерките за съхранение на ресурси и опазване на околната среда във всяка сфера от дейността ни е съществена част от корпоративната философия на Viessmann, както и непрекъснатото увеличаване на ефективността по цялата верига - от доставчика до крайния клиент.

> Устойчивост (PDF 10 MB)

Nachhaltigkeitsstrategie.jpg

Стратегия за устойчивост

Стратегията на Viessmann за устойчивост обхваща цялата верига:

- Изследване & развитие
- Доставки
- Производство
- Продажби
- Логистика
- Използване на продукта
- Обработка & рециклиране

Кръгове на управление и работа

Стратегията за устойчивост на Viessmann има като основни точки процесите, които са непосредствено обвързани с продължителността на живот на продукта. Също така се включват и екологични аспекти като енергийна ефективност и ефективност на материалите, емисии на вредни вещества и биологично разнообразие, както и социални теми като структура на персонала, сигурност на работното място и опазване на здравето, квалификацията и удоволетвореността на служителите.

Разделението на работата на четири работни кръга осигурява обхватността на анализа:

- Стратегия & Контролинг
- Продукти & Процеси
- Ресурси & Инфраструктура
- Служители & Работна среда

Всички активности се координират от кръг на управление, който делигира задачи към работните кръгове и провежда техните резултати. Управленческият кръг докладва на управническия съвет и подготвя взимането на решения.
 

Стратегията за устойчивост в две фази

Оперативното прилагане на стратегията за устойчивост се разделя в две фази:

В първата фаза се провежда детайлно оценяване на наличното състояние. Тук се прави описание на моментното състояние във всички важни сфери посредством цифрови измерения. Прави се и обстоен анализ на нуждите и изискванията на важните групи като клиенти, доставчици, служители, институции, сдружения и общини.

Във втората фаза първоначално се обобщават и оценяват резултатите от анализа. След това се изготвя предписание като правила за предприятието. За най-важните параметри се залагат цели със срокове и се разпределят към отговорните звена в дружествата и фирмите от групата.

pdca-zyklus.jpg

PDCA-цикъл

Всички активности свързани с устойчивостта се координират от управленчески кръг, който докладва на управния съвет.

Контролинг-система гарантира проследяването на изпълнението на целите и изисква обратна информация. Така се получава един непрекъснат процес от поставянето на цел (Plan), прилагането на мерките (Do), контрол и Feedback (Check) и извеждането на нови цели (Act), като този процес води до подобряване на устойчивостта на всички продукти и процеси в предприятието.

Алианс за устойчивост

За широката общественост Viessmann създаде Online-Forum Алинас за устойчивост. Интернет страницата събира и обобщава информации отностно устойчиво строителство, обитаване и модернизиране, които до сега бяха трудно достъпни или твърде комплексни.

Дългосрочна цел на Алинса за устойчивост от една страна е устойчивото използване на естествените ресурси и от друга страна е CO2-неутрално захранване на сградите. Темата за устойчивост трябва да се превърне част от ежедневието на обществото и де се прилага постоянно.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png
energiezentrale.jpg

„Ефективност плюс“ - Ефективност на ресурсите, опазване на климата и устойчиво развитие - централата на Viessmann в Алендорф (Едер)

Стратегически проект за устойчиво развитие „Ефективност Плюс“

С проекта за устойчиво развитие „Ефективност плюс“ ние доказахме, че енергийните и климатични политически цели за 2050 г могат да се постигнат още днес. С използването на наличната на пазара техника се увеличи както енергийната ефективност така и работната ефективност и пълноценното оползотворяване на материалите. Използването на фосилна енергия е намалено с две трети, отделянето на CO2 с 80%.
 

Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg

Viessmann е член на групара за опазване на климата и енергийна ефективност на немската икономика

Viessmann е една от 15 фирми членове на групата за опазване на климата на немската икономика. Партньорството стартира през 2009 год. от министерството на околната среда, министерството на икономиката и немската търговски и индустриална камера - като първоначално има 4 фирми основателки. Заедно с Viessmann фирмите berolina Schriftbild GmbH, ebm-papst Mulfingen GmbH и Prinovis GmbH са избрани от инициаторите като пример за енергийна ефективност и опазване на климата.

Фирмите членки трябва да изпълняват стоги критерии. Задължително например е опазването на климата и енергийната ефективност да са част от политиката на фирмата и постигнатите резултати да бъдат редовно огласявани в обществеността. Към това трябва да се обобщават систематично данни за разхода на ресурси и емисиите на газове. Темите за опазване на климата и енергийна ефективност трябва да са интегрирани в квалификационните програми на фирмите.

Целта на партньорството за опазване на климата, енергийна ефективност и иновации е разкриването на налични потенциали в фирмата за опазване на климата и енергийна ефективност. Освен това трябва да се насърчава използването на иновативни технологии за изразходването на тези потенциали в производствената практика, а и да се осигурят предпоставки за постигането на амбициозните цели за опазване на климата и повишаване на енергийната ефектвиност.

Допълнителна информация за групата за опазване на климата можете да откриете на