Търсене на продукти

Големи котли за топла вода и пара

Поискайте съвет

Осигуряването на енергия с ниски вредни емисии, надеждна работа и високата ефективност са основните изисквания към системите за производство на енергия за промишлеността, търговските предприятия и общинските учреждения.  

Viessmann е технологичнят лидер в ефективните енергийни системи.  Съгласуваните елементи и съоръжения се разработват от един доставчик за всеки клиент и в допълнение към тях се предлага широка гама от услуги.

Благодарение на своята конструкция и оборудване индустриалните котли Viessmann предлагат най-подходящите решения спрямо индивидуалните изисквания на клиентите  широк кръг области на приложение. Големият брой конструктивни елементи на котлите и дългогодишният опит в изграждането на промишлени и големи котли гарантират високо качество и осигуряват висока надеждност при експлоатация и дълъг живот.

Заедно със специалистите за индустриални котли и техните местни партньори ще разработим за Вас икономично и устойчиво решение, съобразено с очакванията Ви. При проектирането се спазват изискванията на Директивата за съоръженията под налягане или специфичните за страната наредби, като се отчитат изискванията и правилата за безопасност за всички части на оборудването.  От първоначалния проект до пускането в експлоатация и след това — възползвайте се от услугите ни!

До 100% водород

При химическите процеси, като например производството на хлор и други промишлени производства, по-голямата част от газообразния водород обикновено се изпуска в атмосферата без да се усвои. Едно икономично и ефективно решение предлагат котлите Vitomax, които  с подходящите горелки  могат да работят с до 100% водород.

При използването на водород емисиите на CO₂ се намаляват значително. Благодарение на техническото ноу-хау и оборудването на Vitomax характерните за водорода по-високи емисии на NOx, които се появяват при изгарянето му в сравнение с конвенционалния природен газ, са сведени до ниво, сравнимо с това на природния газ. Така могат да се постигнат дори стойности на NOx под законовите изисквания, което осигурява сигурността на Вашата система при евентуално бъдещо ограничаване на емисиите.

Индустриалните котли на Viessmann представляват  отлично съгласувана инсталационна система.

Към тях спадат:

  • Системи за управление/мониторинг
  • Технологии за измерване и управление
  • Помпи и вентили
  • Горелки
  • Системи за поддържане на налягането
  • Подготовка на вода
  • Водосъдържатели с термична деаерация
  • Тръбопроводни системи и системи за димни газове
  • Економайзери
  • Анализ на водата

Голям котел с мощност до 44 MW | 70 t/h пара

Широката гама на Viessmann включва парни котли с ниско и високо налягане до 31,5 t/h, котли за прегрята вода до 22 MW, котли за отпадна топлина и електрически котли за производство на пара и гореща вода.