Търсене на продукти

Термопомпи Viessmann: цялата информация накратко

Поискайте съвет

Когато става въпрос за съчетаване на икономии на разходи за отопление и екологично производство на топлина, термопомпите са първият избор. Причината е в  неограничените количества безплатна  енергия за термопомпената отоплителна система, осигурявана от природата. За пълноценната работа на отоплителната система  с тази енергия е необходимо само незначително количество електричество за  захранването и помпата. Термопомпата работи независимо от изкопаемите горива и активно допринася за намаляване на емисиите на CO₂ и по този начин за опазване на климата.

Предимствата на термопомпите накратко

Ефективно използване на свободно достъпната енергия от земята, въздуха, подпочвените води или слънцето
По-голяма независимост от изкопаеми горива като нефт или газ
Принос за намаляване на емисиите на CO₂
Цялостна климатична система, която се създава заедно с битовия вентилационен модул.

Отопление на принципа на хладилника

Термопомпата работи на прост принцип и постига удивително ефективни резултати. Казано по-просто, тя работи като хладилник — само че наобратно. Докато хладилникът отвежда топлината навън, термопомпата черпи енергия от земята, въздуха или подпочвените води чрез отоплителната система в жилищното помещение.

Процес на компресиране при термопомпите — нарастващо затопляне към центъра: при начална температура между 5 и 18 °C в края се постига температура на подаване до 72 °C.

Кратко обяснение на охлаждащия цикъл на термопомпите Viessmann

Конструкцията на хладилния цикъл  е от решаващо значение за ефективността на термопомпата. Viessmann използва най-съвременни компоненти за тази цел. Те се характеризират с тиха работа, ниски вибрации и изключителна издръжливост. При производството на топлоенергия се извлича естествената  топлина  в природата и се използва за изпаряване на хладилен агент, чиято точка на кипене се достига дори при ниски температури. Задвижваният от ток компресор  сгъстява получения газ и повишава температурата му. С помощта на топлообменник енергията от нагрятия газ се предава към отоплителния кръг.  При този процес хладилния агент, който все още е под налягане, се втечнява отново и се разширява в  разширителния клапан.  В резултат на това температурата рязко се понижава. След това цикълът, а с него и  отопляването с термопомпа, започва отново.

Как изглежда процесът в детайли, е обяснено в раздел  Как работи термопомпата. Там е обобщена и допълнителна информация  относно енергийните нужди на термопомпата и съвети как да намалите разходите за електроенергия.

Видове термопомпи в зависимост от източника на енергия.

Термопомпите използват топлината на околната среда за отопление на помещения и за топла вода. За тази цел се използват различни енергоносители. Изборът на най-подходящия топлоносител за термопомпата  във всеки отделен случай  зависи от местните условия и потреблението на топлина. Термопомпите Viessmann се предлагат на пазара от 70-те години на миналия век и използват различни енергийни източници:

 • Въздух
 • Земя
 • Вода
 • Отпадна топлина
 • Лед

За Вашето  домакинство или за модернизация се предлага богат избор от термопомпи Viessmann, подходящи за всички енергоизточници и всяка необходимост. С подходящата технология от Viessmann можете да поддържате ниски разходи за отопление още от първия ден и да намалите замърсяването на околната среда.  

Топлина от въздуха

Въздухът е навсякъде и е безплатен. Освен  това  във  въздуха  наоколо винаги се съдържа топлина  — дори и да е студено  навън. Физическата долна граница на температурата е -273,15° C. Това означава, че при всяка температура над тази стойност все още се съдържа топлинна енергия, която може да се използва. Макар и да е възможно на теория, икономична работа с термопомпа въздух-вода може да се постигне само до около -20° C.  Термопомпите могат да се монтират както вътре, така и извън сградата. Подробна информация за функциите им се съдържа в раздел: Начин на работа  на термопомпите въздух-вода.

Термопомпа въздух вода:
[1] Термопомпа Vitocal
[2] Бойлер за БГВ
[3] Буферен съд

Топлина от земята (сонда)

В земята се съдържа огромно количество енергия, която е почти неизчерпаема. Особеното при този източник на топлина е сравнително високата и постоянна температура. При дълбочина от около 10 метра тя се запазва на относително високо ниво дори през зимата. С увеличаване на дълбочината се повишават и температурите, а с тях и количеството топлинна енергия. С помощта на термопомпа солен разтвор-вода  част от тази енергия може да се използва за отопление и подгряване на вода.

За осигуряване на топлина за термопомпата обикновено се използват два метода: земните колектори, които се полагат близо до повърхността и  чрез големите си повърхности  абсорбират топлинна енергия, която след това предават на термопомпата. Земните сонди, от друга страна, се поставят вертикално или под ъгъл в земята и извличат топлинна енергия от дълбочина от 40 до 100 метра. Съответно площта, която заемат, е по-малка от тази на земните колектори.

В сравнение с термопомпите въздух-вода, термопомпите солен разтвор-вода обикновено постигат по-висока ефективност — независимо от метода на извличане на топлина.  За сметка на това са необходими повече усилия при проектирането поради  необходимостта от по-голямо  пространство или от официално разрешение.

[1] Термопомпа Vitocal
[2] Бойлер за БГВ
[3] Буферен съд

За повече информация относно този източник на топлина вижте раздела Как работи термопомпата за солена вода.

Топлина от подпочвените води

Подземните води също представляват отличен енергиен резервоар, тъй като целогодишно поддържат постоянна температура от над 10° C. За да може да се използва топлинната им енергия, е необходима сондажна система, състояща се от смукателни и абсорбиращи кладенци. Решаващо при планирането на такава термопомпа е опазването  на водата. В някои случаи компетентните органи могат да откажат да издадат разрешение за термопомпа вода-вода. Поради това преди да закупите такава трябва да се направи съответното запитване до властите.

Но дори и да има райони, в които е разрешено изграждането на система от кладенци, това не означава автоматично икономична експлоатация.  Причината е, че  решаващо влияние върху безпроблемната и ефективна работа на термопомпата  има  съставът на водата. Ако не може да се използва термопомпа вода-вода, то добра алтернатива на практика е термопомпата  солен разтвор-вода с резервоар за лед или земни колектори.

[1] Термопомпа Vitocal
[2] Бойлер за БГВ
[3] Буферен съд

Термопомпата за топла вода се използва само за подгряване на вода за битови нужди. Като източници на топлина могат да се използват както циркулиращият, така и отработеният въздух. Тя не е свързана със същинската отоплителна система и с подходящите компоненти може да използва оптимално електроенергия от слънцето. Ако термопомпата за топла вода използва  като източник на топлина  циркулиращия въздух, тя същевременно и обезвлажнява помещението и по този начин предотвратява риска от поява на мухъл. Ако пък се свърже към съществуваща вентилационна система, тя може дори да извършва контролирано проветряване на помещенията. За да се предотврати появата на отрицателно налягане, е необходимо да има налична действаща  тръба за подаване на въздух. Термопомпите за гореща вода на Viessmann са проектирани за работа с рециркулация или отвеждане на въздуха и по желание се предлагат с вграден соларен топлообменник и соларен контролен блок за  непосредствено потребление на слънчева енергия.

Топлина от земята, въздуха и слънцето
(Буферен съд за лед)

В концепцията на буферния съд за лед се съчетават топлината на въздуха и геотермалната топлина, а като източник на топлина може да се използва и слънчевата радиация. По принцип тя е подходяща за всички сгради с високо потребление на отопление или охлаждане. Ето защо се използва главно в търговски и общински сгради. Буферните съдове за лед представляват пълни с вода цистерни, вкопани  точно под повърхността на земята. Вътре има  спираловидна система от тръби, през която на свой ред тече незамръзваща течност. Водата в цистерната служи като източник на топлина, а за непрекъсната си регенерация използва, наред с другото, и топлината, съдържаща се в земята. Ако резервоарът за съхранение на лед е комбиниран със слънчево-въздушен абсорбер на покрива, последният извлича топлина от въздуха, както и от слънцето, и я подава към резервоара за съхранение. Как изглежда процесът в детайли, е обяснено в раздела за акумулиране  на енергия от лед.

Буферен съд за лед  за охлаждане: Системата за акумулиране на енергия от лед може да се използва за естествено охлаждане на сгради през лятото. За тази цел в края на отоплителния период  водата в съда  се замразява чрез извличане на енергия и прекъсване на регенерацията. Полученият лед служи като резервоар за естествено охлаждане.

[1] Термопомпа Vitocal
[2] Буферен съд за лед

Термопомпите са интересни не само за собствениците на еднофамилни къщи и жилищни сгради. Предприятията, общините и промишлеността също разчитат на тази ефективна и чиста технология. Там  се  използват високоефективни системи, проектирани за трайно високи изисквания,  които предлагат широк диапазон от мощности. Големите термопомпи на Viessmann обхващат диапазон на мощност от 50 до 600 kW и могат да работят и с високотемпературни потоци до 90° C. Освен земята, за подаване на топлина те могат да използват и подпочвените води и отработеният въздух.  Остатъчната топлина  също  служи като енергоизточник най-вече в  промишлените производства. Така или иначе,  големите термопомпи Viessmann  се възползват в голяма степен от безплатните енергийни източници. Големите термопомпи работят още по-ефективно в комбинация с буферен съд за лед, който съчетава силните страни на различни източници на топлина. Подобно на повечето термопомпи в долния диапазон на мощност, много от големите термопомпи могат да се използват и за охлаждане. Подробна информация можете да намерите в раздела за големи термопомпи.

Модернизиране на големи термопомпи в бивалентна система

Противно на общоприетото схващане, термопомпите за  промишлени, търговски или общински обекти не се използват само в нови сгради. Те могат да се използват и при проекти за модернизация. Това е така, защото големите термопомпи Viessmann се комбинират отлично със съществуващите отоплителни инсталации.  Термопомпа може да се добави към класическите инсталации за отопление на нафта или газ. Тя може например да поеме основното натоварване за отоплението и топлата вода. При върхово натоварване се включва газовият или нафтовият котел, за да покрие потреблението. Този вид  промишлени  отоплителни инсталации не само ефективно намаляват разходите за отопление, но и  намаляват  същевременно емисиите на CO₂ и по този начин  се явяват безусловен плюс за опазването на климата.

Важността на цялостната подготовка и на планирането

Съществува широка гама от термопомпи за търговски и общински обекти. Във всеки отделен случай трябва да се спазват и определени изисквания. За да намерите подходящата термопомпа за Вашия индивидуален случай, препоръчваме цялостна подготовка и планиране. До Вас ще бъде някой от компетентните партньори на Viessmann..

Каскада от термопомпи Viessmann Vitocal 300-G-Pro

Съвети за отопление с термопомпа

Преди да купите термопомпа, най-важното е да получите добър съвет.  Можете да направите своя избор сред многобройните експерти и партньори на Viessmann.

Покупката на термопомпа трябва да е предшествано от отговора на редица въпроси. Преди всичко новото енергийно решение трябва да удовлетворява основно Вашите потребности и изискванията на Вашия дом.  

По-долу сме изброили няколко въпроса, които трябва да бъдат изяснени предварително.

 • Какъв тип термопомпа желаете?
 • Колко пари можете да спестите, ако се отоплявате с термопомпа?
 • Инсталацията  за еднофамилна къща или за жилищна сграда  ще бъде предназначена?
 • Какво е текущото потребление на Вашето домакинство за отопление и топла вода?
 • Термопомпата за нова или за съществуваща сграда е предназначена?
 • На какво трябва да се обърне внимание при избора на отделните екологични енергийни източници?
 • Изискват ли се разрешителни за сондиране, има ли  разпоредби относно отстоянията от съседните сгради или нивата на шума?
 • Какви са възможните температури за отопление и топла вода и те отговарят  ли на отоплителните Ви навици?
 • Необходим ли е непременно буферен съд и защо?
 • Можете ли активно да удължите експлоатационния живот чрез редовна поддръжка?
 • Какви съпътстващи мерки трябва да се вземат под внимание при проектирането  на термопомпа?
 • Какви са разходите за закупуване и могат ли да бъдат намалени чрез държавни субсидии?
 • Какъв е размерът на разходите за ефективна експлоатация на една термопомпа?
 • Съществуват ли разумни възможности за комбиниране, като например термопомпа със слънчева топлинна енергия?

Можете да получите разяснения по тези въпроси в рамките на консултация на място с експерт по термопомпи.  Освен това подробна информация по темите се съдържа в многобройните ръководства на Viessmann, както и в брошурите и информационните листовки на термопомпите.

Голям потенциал за икономии

Термопомпите помагат за опазването на околната среда. В същото време те предлагат възможност за спестяване на разходи. Следващата таблица илюстрира потенциала за икономии.

ТехнологияСпестяване на газИкономия на CO₂/годинаИкономия на разходи за енергия/година
Термопомпа въздух/вода Vitocal 250-A**100 %35 %1.900 €
Термопомпа въздух/вода Vitocal 250-A + фотоволтаик + съхранение на електроенергия**100 %100 %4.440 €
Газокондензационна + хибридна термопомпа Vitocal 250-SH**86 %34 %1.710 €

** Посочените стойности са определени чрез симулации, предполагащи стандартни профили на домакинствата за района на Потсдам. Еднофамилна къща с 4-членно домакинство (със съществуващ газов котел), 150 кв. м жилищна площ и потребление на газ от 2500 куб. м. Разходите за потребление са усреднени, като са използвани стандартни стойности (EID). За изчисляване на икономическата ефективност са използвани цените на енергията на Федералната статистическа служба. Инвестиционни разходи: брутна каталожна цена на Viessmann плюс средни разходи за монтаж в страната (могат да варират индивидуално).

Забележка: Нашите изчисления са теоретични примери, основани на различни предположения и зависят от определени общи условия. Не поемаме никаква отговорност за верността и възможността за пренасяне към реални системи. Действителните разходи и възможните икономии могат да се различават и трябва да се изчисляват във всеки отделен случай въз основа на спецификата на съответното място и общите условия там.

  

Усъвършенствани и индивидуални решения от Viessmann

Термопомпите на Viessmann предлагат допълнителни предимства. Новото външно тяло Vitocal например се характеризира с особено тиха работа благодарение на подобрените акустични характеристики на  конструкцията. Освен това повечето термопомпи Viessmann разполагат с функциите „ Активно охлаждане“  и „Естествено охлаждане“. В допълнение към класическото си приложение като отоплителен уред в студените дни, те осигуряват приятния микроклимат в помещенията през лятото и внасят освежаваща прохлада в дома.  Как точно изглежда тази функция, е обяснено в раздел „Естествено  и активно  охлаждане“.

Благодарение на широката гама има подходяща термопомпа за всяка необходимост. Още на етапа на планиране могат да се вземат предвид структурните и геоложките условия, както и  личните предвиждания за необходимото потребление на топлина. В допълнение към ефективната моновалентна работа, термопомпите могат да работят  в мултивалентна система  със соларни инсталации и заедно със съществуваща отоплителна  инсталация на нафта или газ. По този начин индивидуалните идеи могат да бъдат реализирани особено добре.

Различните отоплителни инсталации изискват различни температури. Отоплението с радиатори например изисква температури до 70° C. Подовото отопление, от друга страна,  достига температури от 35° C. За да се осигури най-икономичната работа на термопомпата, е важно да се подбере  цялостна отоплителна инсталация. Термопомпите Viessmann могат да снабдяват  с достатъчно количество топлина  както подовото отопление, така и радиаторите. Това ги прави подходящи както за модернизация на стара сграда, така и за ново строителство.

Забележка за използваните хладилни агенти

Термопомпите се нуждаят от хладилни агенти: днешните термопомпи обикновено съдържат флуорирани парникови газове (F-газове). Те са или вредни за климата (т.нар. HFC), или замърсяват околната среда, като замърсяват водата (т.нар. HFO). Устойчивата алтернатива са естествените хладилни агенти (например пропан/R290). В докладите за пер- и полифлуорираните химикали (PFAS) хладилните агенти в термопомпите са описани като „токсични“,  но това се отнася само за HFO. Естествените КМ, включително R290 и HFC, не са токсични. В бъдеще Viessmann ще премине към използване на естествени хладилни агенти (R290) във всички термопомпи. В момента все още използваме HFC R32, R410A, R407C. Двете HFO термопомпи за БГВ ще бъдат заменени до 2024 г.  През следващите няколко години постепенно ще бъдат преобразувани и големите термопомпи с HFO.

Германия и ЕС затягат правилата за хладилните агенти с цел по-голяма защита на климата и околната среда. Viessmann активно подкрепя ускореното пряко преминаване към естествени хладилни агенти без „отклоняването“ чрез HFO. Амбициозната нова регулация не е „спирачка“ пред целите за термопомпите (както често се твърди от химическата или аероиндустрията): тя създава правна сигурност за милиардите, инвестирани в термопомпи, и подпомага бързото им въвеждане.

Поколения термопомпи Viessmann от 1978 до 2022 г.

Първо поколение

По часовниковата стрелка от горе вляво до долу вдясно: термопомпа L08, термопомпа L02, термопомпа WWK-02, Vitocal 300 (тип BW).

Поколение II

По часовниковата стрелка от горе вляво до долу вдясно: Vitocal 300 (тип WW), Vitotres, Vitocal 350, Vitocal 350 с Vitocell 100.

Поколение III

По часовниковата стрелка от горе вляво до долу вдясно: Vitocal 300-G, Vitocal 200-S, Vitocal 300-A, Vitocal 200-A.

Последно поколение

Vitocal 250-A: Висококачествената термопомпа въздух/вода в моноблоково изпълнение с температура на потока до 70 °C, специално за модернизация. Диапазон на мощността: 7,3 до 8,1 kW (за A7/W35). С поколение за управление One Base (E3). Външно тяло във Vitographit.

Спектърът от мощности на термопомпите Viessmann солен разтвор-вода варира от 5,6 до 84,6 kW. Подробна информация за техническите данни и характеристиките на термопомпите можете да намерите в кратките брошури и информационни листовки във формат за изтегляне, както и на съответните продуктови страници.

Термопомпите  със  сплит система  на Viessmann  се предлагат в обхват на мощност от 4,0 до 12 kW. Добра основа за вземане на решение дават информационните листовки и кратките брошури. Изтеглете материали с подробна информация за техническите данни и характеристиките на термопомпите или посетете свързаните продуктови страници.

Ключовият показател за полезно действие КПД — какво означава?

Да се отоплявате с термопомпи Viessmann означава да заложите на доказана технология и същевременно да намалите вредното въздействие върху околната среда. Това е така, защото всички уреди се характеризират с оптимално съчетани компоненти и висок КПД (коефициент на полезно действие). КПД е  моментното  съотношение между произведената полезна топлина и използваната захранваща енергия.

При проектирането на една система обаче трябва да се вземе предвид предполагаемото ѝ натоварване за цяла година. За тази цел се съпоставят  топлинната мощност и общата  енергопроизводителност  на термопомпената  инсталация, като се вземат предвид компонентите на електричеството за помпите, управлението и т.н. Резултатът се нарича годишен коефициент на полезно действие или ГКПД.

Казано по-просто, КПД е важна  величина, характеризираща термопомпите. Колкото по-висок е КПД, толкова по-ефективно работи термопомпата. Кои други фактори осигуряват безопасна и икономична работа, можете да разберете в раздел  „Покупка на термопомпа“.