Търсене на продукти

Удължена гаранция за стенни газови котли

Снимка: © sutadimage Konstantin / Shutterstock.com

Повече сигурност за Вашата инсталция с удължена гаранция от Viessmann

  

Какво е програмата за удължена гаранция ?

Обслужването е една много важна част от това, което предлагаме. Започвайки от консултацията за най-подходящата за Вас отоплителна инсталация и стигайки до реакция в случай на необходимост от сервизна намеса. Поради тази причина разработихме програма за удължена гаранция: тип обслужване на инсталацията, което осигурява допълнителна гаранция от една до три години в допълнение към законовия гаранционен срок от две години. Това е допълнителна услуга, която се заплаща от клиентите към оторизирани сервизни партньори на Viessmann.

Кога може да се сключи ?

До 3 дни преди изтичането на законовия гаранционен срок, но не по-късно от 26 месеца и 25 дни от датата на доставка. Ползвателят се задължава да плати на инсталатора удължена гаранция в срок до три дни от датата на сключване на договор за удължена гаранция. В случай, че ползвателят не изпълни задължението си по предходната точка в указания срок, удължената гаранция се счита за автоматично прекратена, без да е необходимo каквото и да било допълнително известие, уведомление или друго волеизявление от страните.

За кои уреди се отнася?

Битови газови кондензни котли с вграден и свързан модул WiFi с мощност до 32 kW:
Vitodens 100-W тип B1KF/B1HF
Vitodens 111-W тип  B1LF
Vitodens 111-F тип  B1TF
Vitodens 141-F  тип B1UF
Vitodens 200-W тип B2HF/B2KF

Вашият комфорт постоянно под контрол?

Дигиталната свързаност на нашите нови отоплителни съоръжения позволява да се установи веднага възникнала авария или грешка. Преглагаме възможността дистанционно да се диагностицират възможните причини, преди сервизният техник да посети обекта. Така могат да се предвидят резервни части за отстраняване на аварията още при първото посещение.

Какво включва?

Включва допълнителна гаранция с ремонт и действително заменените възли и детайли при дефектиране в условията на нормална експлоатация, 1 бр. профилактика и при необходимост подмяна на консумативи. Консумативите се сменят по преценка на сервизният техник и са за сметка на крайния ползвател.
За да бъде валидна удължената гаранция ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да заяви и осигури извършването на профилактика на продукта от инсталатора. Профилактиката на продукта е включена в цената за удължената гаранция, платена от  ползвателя  при сключване на договор за 12-месеца удължена гаранция на уреда и не се заплаща допълнително.  

Кои детайли са консумативи?

Консумативите са износващи се части при нормална експлоатация на уреда. Към тях се числят електроди и уплътнения.

Колко струва?

За удължена гаранция от:
12 месеца, сумата от 249,00 лв. с ДДС;

Максимален срок за удължаване - до 3 години след изтичане на законово определената гаранция от 2 години.

Какви са условия на удължената търговска гаранция?

 1. Търговската гаранция покрива само ремонта и действително заменените възли и детайли при дефектиране в условията на нормална експлоатация в срок от 30 дни. Гаранцията за заменените възли и детайли е до изтичане на гаранционният срок на уреда.
 2. Независимо от броя на извършени ремонти на продукта, клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума за продукта.
 3. Всяко изменение в уреда, както и интервенция, направена от ползвателя или от неупълномощени лица води до анулиране на гаранцията.
 4. Заявлението по настоящият сертификат за удължена гаранция е обвързващо само с ремонта и/или замяната на удостоверените продукти и същото не можеда се ползва от клиента като допълнително основание за разваляне на договора за покупко продажба на посочените продукти и възстановяване на заплатената по тях сума.
 5. Дефекти, възникнали по време на периода на удължената гаранция, се коригират чрез ремонт. От продавача се отнасят разходите за сервиза в обсега на гаранцията. Всички останали разходи по монтажа и въвеждане в експлоатация и др. са за сметка на купувача/ползвателя.
 6. Удължената гаранция отпада, ако дефектът в Продукта е получен в резултат на неправилна инсталация, експлоатация, поддръжка и/или ремонт на уреда.
 7. Производителят и/или продавачът не носят гаранция, ако дефектът в уреда е получен в резултат на неправилна инсталация, експлоатация, поддръжка или ремонт на уреда.
 8. Промиване на замърсена инсталация, отлагания по топлообменника, които се дължат на захранване с вода с качества, които се различават от предписанията на производителя.
 9. Случаи, при които производителят/продавачът не носи гаранция:
 • Дефекти, причинени от колебания в ел. захранването и водното налягане;  
 • Дефекти, причинени от липса на вода и/или неправилно изпълнена и/или дефектирала отоплителна инсталация;  
 • Дефекти, причинени от колебания в налягането на горивото;  
 • Дефекти, причинени от неправилно отвеждане на горивните газове;
 • Дефекти, причинени от колебание на качеството на горивата;
 • Дефекти, причинени от замръзване на инсталацията;
 • Дефекти, причинени от недоокомплектоване на уреда/инсталацията съобразно описанията на производителя;
 • Дефекти, причинени от експлоатация на уреда при условия и/или за цели, различни от фабричното предписание на уреда;
 • Дефекти, причинени поради нетретиране на водата съгласно предписанията на производителя, замърсяване на инсталацията, отлагания и др.;
 • Дефекти, причинени от лошо съхранение, злоумишлени действия, природни бедствия.  
 • Пожари, наводнения и др. подобни.