Търсене на продукти

Нашият подход към устойчивостта

Създаваме пространства за живот на бъдещите поколения

Подходът ни към устойчивостта намира израз в нашата цел: да създаваме пространства за живот на бъдещите поколения. Като компания с над 100-годишна история ние знаем как да въвеждаме иновации, да се развиваме и да се променяме. Нашата ДНК е изградена от ентусиазъм и смелост да прокарваме нови пътища.

Сега е моментът да подложите тези умения на изпитание. Защото знаем: за да бъде ограничено глобалното затопляне до 1,5° C, е необходима цялостна промяна и бързи действия. Само по този начин можем да гарантираме, че днешните и бъдещите поколения ще могат да живеят на планетата ни в безопасност, в нейните предели и с целта да изградят едно равноправно общество с еднакви възможности за всички. Знаем, че сме изправени пред сложна задача, за чието изпълнение е необходимо да се развиваме непрекъснато. Ето защо се съсредоточаваме върху това, което можем да направим като предлагащи климатични решения в строителния сектор, със съзнанието, че сме част от една по-мащабна система, която трябва да бъде преобразена. В това ни води нашата визия за бъдещето.

 

Нашата визия за бъдещето

През 2121 г. ще живеем в чисти градове. Сградите и икономиката ни ще благоприятстват климата. Домовете ни ще регулират температурата и качеството на въздуха в реално време, като така ще осигуряват дравословни, уютни и енергийно ефективни условия за своите обитатели. Също както и  цялата икономика, сградите ще осигуряват кръговрата в потреблението и повторното използване на ресурсите. Енергийните системи вече ще са вплетени в мрежи, които работят интелигентно заедно и свързват всички сгради за постигне на максимална енергийна ефективност. Отоплението и охлаждането ще се разпределят и използват повторно чрез енерго- и водоснабдителни мрежи. Електропреносната мрежа ще  свързва всички сгради като възобновяема електроцентрала. От газопреносната мрежа ще се подава биометан и зелен водород от вятърна и слънчева енергия. Посредством информационната ни мрежа ще се оптимизира потреблението на енергия, като се осигурява възможно най-рентабилното захранване с енергия по всяко време и във всяка област. През 2121 г. ние ще живеем на планета, която очевидно се възстановява. И всички заедно ще сме допринесли за това.

В основата на подхода за постигане на целта ни е науката за климата. Целият свят знае, че ако не се предприемат достатъчно мерки, няма да успеем да ограничим глобалното затопляне до 1,5° C. Този предел е от решаващо значение, тъй като повишаването на температурата ще доведе до сериозни екологични, социални и икономически разходи. Да пренебрегнем научните данни означава да пренебрегнем собствената си цел.

Ето защо използвахме научна информация като Протокола за парниковите газове и Инициативата за научно обосновани цели, както и вътрешните анализи и колективните проекти, за да разработим собствена стратегия за климата: "LEAP to Net Zero". С тази стратегия за климата поемаме отговорността си като семейно предприятие с 13 000 служители да поведем преобразуването на системата към нулево нетно потребление на сградите.

Днес потреблението на енергия в сградите е причина за около една трета от глобалните емисии на парникови газове. Населението на света се увеличава бързо. В момента има 7,9 милиарда души, които се нуждаят от ресурси под формата на енергия, суровини, вода, храна и други стоки. Това води до натоварване и прекомерна употреба на природните системи. Нарастващата урбанизация и непрекъснатото разрастване на големите градове изискват все повече ресурси за строителството и поддръжката на сградите. До 2030 г. се очаква в градовете да живеят 5,5 милиарда души. Едно е ясно: строителният сектор има безспорна роля да задържи тези промени в пределите на планетата. Осъществяването на трансформацията на системата зависи от всички нас в този отрасъл.

Със стратегията си за климата "LEAP to Net Zero" ние направихме първата стъпка, за да започнем така неотложната промяна на системата.

Целите ни в областта на климата за 2030 г. за постигане на нулеви нетни емисии

Ще намалим преките емисии от дейността си с поне 48% в абсолютна стойност (в сравнение с 2019 г.; обхват 1 и 2).

Ще намалим непреките емисии от производствените процеси нагоре и надолу по веригата с поне 55% от гледна точка на икономическата интензивност (в сравнение с 2019 г.; обхват 3).

"LEAP" е амбициозен план за съгласуване на нашите действия с глобалните цели в областта на климата. Този план се основава на четири стълба: Leap, Empower, Advocate и Partner (Скок, Пълномощия, Застъпничество и Партньорство) ("LEAP" — Скок). Заедно с нашите партньори искаме да направим скок, за да постигнем нетни нулеви емисии в собствените си дейности и в системите, от които сме част.

"LEAP to Net Zero" е пряко свързан с нашата Цел и се отнася до цялата верига на стойността на компанията ни. Като част от Стратегията ни за климата сме си поставили две конкретни, обвързани със срокове климатични цели за постигане на нулеви нетни емисии за собствените ни дейности. Осъзнаваме ролята си на партньор, застъпник, работодател и пионер в своя бранш и се надяваме да вдъхновим и мотивираме всички около нас да осъществят тази промяна заедно с нас.

 

Нашата глобална стратегия за климата е само началото. За да осъществим визията си, ще трябва да отидем още по-далеч. Следващата ни стъпка е да работим върху цялостна стратегия за устойчивост за цялата група Viessmann. Смекчаването на изменението на климата е най-важният лост за устойчиво развитие, но трябва да погледнем и отвъд климата. „Създаване на пространство за живот на бъдещите поколения“ не означава само осигуряване на условия за живот на жизнена планета. То означава също така да се осигури безопасност, справедливост и здравословен живот за всички. Това изисква от нас да се вгледаме във всяка област на бизнеса си и в работата си в рамките на системата, от която сме част. Тъкмо поемаме по този път. Сега очакваме с нетърпение да се превърнем в лидер при промяната на системата в строителния сектор и да подходим към новото с ентусиазма и предприемаческия дух, които са вкоренени в корпоративната ни култура.