Търсене на продукти

Отопление на газ: комфортно и ефективно

Независимо дали става въпрос за старо или ново строителство, днес собствениците на жилища имат много варианти при избора на отоплителна система. Отоплението на газ е сравнително изгодно решение, ефективно е и може да се реализира и там, където мястото за монтаж е ограничено.

  

Отоплителна инсталация на газ – какво всъщност означава това?

Отоплителна инсталация на газ е инсталация, при която топлината за отоплението на дома и загряването на битовата топла вода се получава при изгарянето на газ. Тази технология се използва вече от 200 години и във времето се е усъвършенствала. Днешните модерни газови котли достигат до 98% КПД, благодарение на кондезния ефект, при който се усвоява и допълнителната топлина на отработените газове. Това означава, че те успяват да използват почти цялата енергия, съдържаща се в горивото за отоплението на сградата и за загряването на водата за битови нужди.

Какво отличава една отоплителна инсталация на газ?

Днес котлите на газ се предлагат с различни мощности, което дава възможността да се намери точното решение за всяка сграда. Единственото условие за работата на газовия котел е наличието на газ – свързаност към газопреносната мрежа или наличието на резервоар за пропан-бутан. Особеното на газовия котел не е само енергийната ефективност, но и компактните размери. Като стенни уреди газовите котли са толкова компактни, че могат да се монтират и там, където почти няма място – тихи са и се вписват в интериора на жилището.

Стандартно решение: газов кондензен котел

Кондензният газов котел днес определя стандартите на една модерна газова отоплителна инсталация. Той е малък, компактен и много ефективен благодарение на кондензната технология. Чрез модулацията на мощността той работи съгласно индивидуалното потребление на собствениците и може да осигури винаги достатъчно топлина и битова топла вода.

Универсално решение с грижа за околната среда: газов котел в комбинация със соларен панел

Едно щадящо околната среда решение е комбинацията на газов кондензен котел със соларна инсталация. Към топлината, генерирана от изгарянето на газ, може да се използва енергията на слънцето за отоплението на дома и загряването на битовата топла вода. В зависимост от размера на соларната инсталация, през лятото и през преходните сезони сградата може да се захранва почти изцяло с безплатната възобновяема енергия. Когато навън захладнее, газовия котел се включва веднага и гарантира, че ще има винаги достатъчно топлина в дома. Освен по-ниските разходи за отопление, това решение е и екологично.

Какъв вид газ може да се използва за работата на газовия котел?

За мощността на котела са важни съставът и произхода на газа. Различават се следните видове:

  • Природен газ - метан
  • Биогаз
  • Втечнен газ - пропан-бутан

Природният газ е естествена фосилна суровина и във варианта, който се използва при отоплителните инсталации, той главно се състои от метан. В зависимост от частта метан в газа, той бива разделян на L-Gas (енергийно по-беден газ) със съдържание на метан около 85% и H-Gas (енергийно по-богат газ) със съдържание на метан около 98%.Втечненият газ е фосилна суровина, която се генерира като допълнителен продукт, например при добива на петрол. Газът се състоипредимно от пропан или бутан и може при ниско налягане да се съхранява в течно състояние. С цел отопление горивото се складира в резервоари, поставенипредимно над земната повърхност. Благодарение на втечнения газ може да се използва газова отоплителна инсталация и в региони, където няма газифициране. За разлика от конвенционалните газове, биогазът е възобновяема суровина. При производството на биогаз се използва суха ферментация на растения или хранителни остатъци или мокра ферментация на тор, в регионите, където до инсталацията има развито животновъдство. Процесът се реализира от бактерии, които разграждат биомасата и като краен продукт се получава газообразна смес, състояща се от метан, въглероден диоксид и кислород. След обработка газът може да се използва за работата на отоплителната система.

Разходите за една отоплителна инсталация на газ

Разходите за една отоплителна инсталация на газ се разделят на три части:

  • Разходи за присъединяването към газопреносната мрежа, включително тръбопроводи и арматури
  • Разходи за газов котел, зависещи от модела и мощността, както и разходи за допълнителните принадлежности по инсталацията
  • Разходите, генериращи се от работата на котела, зависещи предимно от вида на отоплителната инсталация, енергийното състояние на сградата и навиците на ползвателя на инсталацията  

Отопление на газ в старо и ново строителство

Отоплителната система на газ позволява инсталирането и в ново и старо строителство, в комбинация със соларна инсталация или термопомпа е не само икономически изгодно, но и щадящо околната среда решение. Така газовият котел си остава винаги предпочитано решение за всеки тип жилище.  

Септември 2017

© Copyright guidelines