Търсене на продукти
Vitomax RS

Парен котел за отпадна топлина

Котелът за отпадна топлина произвежда наситена пара.

Използване на топлина от технологичния и отработения въздух
Намаляване на оперативните разходи
Гъвкавост на работа
Готовност за H2 100%
Използване на топлина от технологичния и отработения въздух

Като "отпадъчен продукт" от промишлени процеси или горещи отработени газове

Намаляване на оперативните разходи

Чрез спестяване на изкопаеми горива

Гъвкави приложения в комбинация с когенерация

Чрез индивидуален дизайн или стандартизирани концепции

Готовност за H2

Работа с до 100% водород

Котел за отпадна топлина Vitomax RS за производство на пара

Котлите за отпадна топлина използват топлината на димните газове от горивни процеси или горещите въздушни потоци от промишлени процеси за генериране на наситена пара. Поради икономически и законови обстоятелства котлите за отпадна топлина често работят в комбинация с газови турбини и централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Съществуват добри аргументи в полза на котлите за отпадна топлина, особено с оглед на нарастващите разходи за енергия.

Водород до 100 процента

При химическите процеси, като например производството на хлор и други промишлени процеси, по-голямата част от водородния газ се освобождава неизползван в атмосферата. Икономично и ефективно решение е използването на котли Vitomax, които с подходящи горелки могат да работят с до 100 процента водород. Това означава, че с 1 MW инсталирана мощност на котела могат да се избегнат >400 тона емисии на CO₂ годишно.

Как работят котлите за отпадна топлина

Котлите за отпадна топлина на Viessmann са проектирани на принципа на пламъчно-тръбния котел. При него горещите димни газове се подават през тръбни снопове, където предават топлината си на водата в котелното тяло.

За да се сведат до минимум загубите от излъчване, котелът за отпадна топлина е снабден с топлоизолация с дебелина 100 мм и метална обвивка. Както при всички котли Vitomax, основната рамка разпределя натоварването върху голяма площ и равномерно по пода.

Със или без спомагателно  разпалване  

Котлите с отпадна топлина без спомагателно разпалване използват само отпадните газове/потоците отработен въздух за производство на наситена пара. Котлите за отпадна топлина с разпалване представляват конвенционален котел с горелка и оползотворяване на отпадна топлина.

Котел за оползотворяване на топлина със спомагателно разпалване

Конвенционален котел Vitomax HS с допълнителни проходи за оползотворяване на топлината

Всички котли Vitomax RS с горене са подходящи за изгаряне на до 100% водород, когато отговарят на нашите общи условия за използване на H2.

Котел за отпадна топлина без спомагателно изгаряне

Проектиране на котел, съобразено със спецификата на проекта