Котли на отпадна топлина високо налягане за производство на гореща вода

Въз основа на стопанските и законовите дадености котлите за отработена топлина намират широко приложение в комбинация с газови турбини и когенератори. Но също и при промишлените процеси, поради нарастващите енергийни разходи, все по-често се използва отработената топлина посредством такива котли.