Vitomax 300-HW M96A - за допустими температури на подаване до 210 °C


Спечелете с тези предимства

  • Горене с ниски стойности на емисиите азотен оксид
  • Сигурно топлоотдаване; опростено хидравлично свързване
  • Минимални топлозагуби благодарение на оптимална топлоизолация
  • Контролен шкаф Vitocontrol за всички специфични регулиращи и управляващи системи на котелаn
  • Отговаря на директива за уреди под налягане 97/23/EС


Ниски стойности на вредните емисии много под граничните стойности

Vitomax 300-HW e газов/нафтов водогреен котел високо налягане за допустима температура в подаващата линия до 210 °C, работно налягане 6 до 20 bar. Диапазонът на предлаганите мощности е от 3,5 до 16 MW.

Оптималното димензиониране на пламъчната тръба позволява работа с ниски стойности на емисиите при пълно натоварване и постоянна работа. При триходовият котел (Low-NOₓ-конструкция), работещ на газ, емисиите NOx са под 70mg/Nm³, при работа на нафта под 150 mg/Nm³.

За Vitomax не е необходим минимален обемен поток на горещата вода:
Широките водни стени и голямото водно съдържание осигуряват добра собствена циркулация.

Не са необходими допълнителни котелни помпи, което улеснява още повече хидравличното свързване.


Лесна профилактика

Както всички котли от серията Vitomax и Vitomax 300-HW разполага с множество ревизионни отвори и отвори за почистване. Така всички котли за прегрята вода Vitomax изпълняват всички предпоставки за дълги срокове без необходимост от проверка.

Лесни за отваряне врати на котлите улесняват поддръжката и чистенето на котелите. Компоненти като газови арматури и горелки не трябва да се демонтират и така допринасят за по-ниските експлоатационни разходи.

Чрез водноохладяеми вход на горелка и камера отпада времето за съхнене, което е необходимо при котли с иззидване - това значително съкращава времето за монтаж и пуск в експлоатация.

Подобни продукти