Vitomax 300-HW M92A - за температури на подаване до 150 °C


Спечелете с тези предимства

  • Горене с ниски стойности на емисиите азотен оксид
  • Сигурно топлоотдаване; опростено хидравлично свързване
  • Минимални топлозагуби благодарение на оптимална топлоизолация
  • Контролен шкаф Vitocontrol за всички специфични регулиращи и управляващи системи на котела
  • Отговаря на директива за уреди под налягане 97/23/EС


Ниски стойности на вредните емисии много под граничните стойности

Vitomax 300-HW e газов/нафтов водогреен котел високо налягане за допустима температура в подаващата линия до 150°C, работно налягане до 16 bar. Диапазонът на предлаганите мощности е от 2,1 до 6 MW.

Оптималното димензиониране на пламъчната тръба позволява работа с ниски стойности на емисиите при пълно натоварване и постоянна работа. При триходовият котел (Low-NOₓ-конструкция), работещ на газ, емисиите NOx са под 70mg/Nm³, при работа на нафта под 150 mg/Nm³.

За Vitomax не е необходим минимален обемен поток на горещата вода:
Широките водни стени и голямото водно съдържание осигуряват добра собствена циркулация, което улеснява хидравличното свързване на котела.

Не са необходими допълнителни котелни помпи, което улеснява още повече хидравличното свързване.


Лесна профилактика

Както всички котли от серията Vitomax и Vitomax 300-HW разполага с множество ревизионни отвори и отвори за почистване. Така всички котли за прегрята вода Vitomax изпълняват всички предпоставки за дълги срокове без необходимост от проверка.

Лесни за отваряне врати на котлите улесняват поддръжката и чистенето на котелите. Компоненти като газови арматури и горелки не трябва да се демонтират и така допринасят за по-ниските експлоатационни разходи.

Чрез водноохладяеми вход на горелка и камера отпада времето за съхнене, което е необходимо при котли с иззидване - това значително съкращава времето за монтаж и пуск в експлоатация.

Подобни продукти