Vitomax 300-HS M93A - индустриалният котел с гарантирани мощности


Спечелете с тези предимства

  • Триходов стоманен котел без керамична замазка
  • Голяма парна камера с ниско натоварване осигурява високо качество на парата с ниска остатъчна влажност
  • Специална конструкция за дълъг живот на котела
  • Лесен за сервизиране благодарение на множество ревизионни отвори и липста на керамична замазка
  • Оптимална геометрия на пламъчната тръба гарантира горене с ниски стойности на вредните емисии


Коефициент на ефективност над 95,5%

Парният котел високо налягане Vitomax 300-HS M93A изпълнява всички изисквания за чисто горене с ниски стойности на вредните емисии. При работа на газ емисиите NOx са под 70mg/Nm³, при работа на нафта под 150 mg/Nm³.

Независимо от използваното гориво котелът произвежда пара от 1 до 4 t/h без редуциране на мощността.

Допустимото работно налягане е 6 до 25 bar (по запитване до 30 bar).

Коефициентът на ефективност е над 95,5% при пълно натоварване и продължителна работа.

Vitomax 300-HS е разработен за производствените предприятия, където е необходимо постоянно наличие на пара. Към сферите на приложение най-вече се числят предприятията от хранително-вкусовата промишленост, производството на торове, строителни материали, обработката на хартия, химическата и фармацевтична индустрия, както и болници и рафинерии.


Дълъг живот и надеждна работа

Отстоянията между тръбите за изгорели газове, както и разстоянията между тях и пламъчната тръба и кожуха на котела са далеч над минимално изискуемите.

Разделените димоотводни тръби и пламъчна тръба намаляват натиска върху стените.

Тази конструкция осигурява висока сигурност на работата и дълъг живот на Vitomax 300-HS.

Множествто ревизионни отвори улесняват поддръжката и профилактиката на котела.

Разрез на продукта

Преглед

Паропроизводство (t/h)
1 до 4 t/h
Коефициент на ефективност
до 95,5 (с интегриран економайзер)
Допустимо работно налягане
6 до 25 bar (28, 30 bar по запитване)
Гориво
icon-oel.png icon-gas.png
нафта EL по DIN 51603 Teil 1. природен и втечнен газ по DVGW-Arbeitsblatt G 260/I и II респ. отговарящ на местните норми. Нафта за отопление S респ. SA по DIN 51603 част 2,3,5. Други горива по запитване
Области на приложение
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
индустриални и призводствени обекти, ново строителство и модернизиране
Техника на управление
Лесно обслужване с програмируем контролен шкаф (SPS) с ясно, ергономично графично меню (10,4 Zoll цветен-Touch-Panel)
Други особености
Триходов котел с и без економайзер. Парен котел високо налягане на нафта/газ отговаря на директивата за уреди под налягане 97/23/EС и регламент TRD-Regelwerk. Благодарение на триходовата техника и геометрията на горивната камера котелът отговаря на най-строгите изисквания за вредни емисии.
Разрез на продукта Vitomax 300-HS M93A