Vitomax 200-LW M62A - работно налягане до 16 bar


Спечелете с тези предимства

  • Минимални топлозагуби благодарение на оптимална топлоизолация
  • Сигурно отвеждане на топлината; опростено хидравлично свързване
  • Горене с ниски стойности на емисиите азотен оксид
  • Контролен шкаф Vitocontrol за всички специфични регулиращи и управляващи системи на котела
  • Отговаря на директива за уреди под налягане 97/23/EС или директива за газови уреди 90/396/EWG


Котел за прегрята вода с температури на подаване до 120 °C

Vitomax 200-LW Tип M62A е котел за прегрята вода с температури на подаване до 120 °C, допустимо работно налягане 6, 10 и 16 bar и отоплителна мощност 2,3 до 6,0 MW.

За бърз монтаж и пуск в експлоатация Viessmann предлага и напасната окомплектация.


Оборудван с подходящи компоненти

Viessmann предлага за тези инсталации (110 °C или 120 °C) допълнителни съгласувани принадлежности. Например за оползотворяване топлината на отработените газове, системи за поддържане на налягането и др.

Подобни продукти