Vitomax 300-LW M82A - за прегрята вода до 120 °C


Спечелете с тези предимства

  • Горене с ниски стойности на емисиите азотен оксид
  • Сигурно топлоотдаване; опростено хидравлично свързване
  • Минимални топлозагуби благодарение на оптимална топлоизолация
  • Контролен шкаф Vitocontrol за всички специфични регулиращи и управляващи системи на котела
  • Отговаря на директива за уреди под налягане 97/23/EG или директива за газови уреди 90/396/EWG


Котел за прегрята вода в изпълнение Low-NOₓ

Vitomax 300-LW M82A e котел за прегрята вода ниско налягане за допустима температура в подаващата линия до 120 °C, работно налягане 6, 10 и 16 bar и отоплителни мощности 2,1 до 6,0 MW.

Благодарение на ниското натоварване на горивната камера триходовият котел (Low-NOₓ) се отличава с ниски стойности на емисиите азотен оксид при горенето. При работа на газ емисиите NOx са под 70mg/Nm³, при работа на нафта под 150 mg/Nm³.

Независимо от използваното гориво котелът достига мощности 2,1 до 6,0 MW без редуциране на мощността.

Широки водни стени и голямото водно съдържание на котела осигуряват добра собствена циркулация и сигурно топлоотдаване.

Не са необходими допълнителни котлени помпи, което значително улеснява хидравличното свързване.

Ниско съпротивление от страна на горивните газове благодарение на оптимално разположение на топлообменните повърхности и димоотводните тръби.


Времето е пари

Това важи особено за индустрията и производствените предприятия, където отоплителните централи за най-кратко време трябва да осигурят достатъчно топлина за производствените процеси.

Едно предварително подготвено оборудване за защитни температури до 110°C и 120°C намалява времето за проектитране и инсталиране и спестява разходи.

Чрез водноохладяеми вход на горелка и камера отпада времето за съхнене, което е необходимо при котли с иззидване - това значително съкращава времето за монтаж и пуск в експлоатация.

Подобни продукти